РАЗДЕЛ II - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Извлечение от устава на БРТТП

Чл.3.(1) (Изм. - ОС/27.01.2006 г.) БРТПП има за цел да оказва всестранно
съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско - икономическото и
научно-техническо    сътрудничество    между    стопанските    организации    на
Република България и Руската Федерация.
(2) Сътрудничеството на БРТПП с организации от трети страни се реализира въз
основа на двустранни споразумения.
Чл.4. (1) (Изм. - ОС/27.01.2006 г.) За осъществяване на своята цел БРТПП:
а) сътрудничи с държавни органи и институции на двете страни за създаването на нормативна база, стимулираща развитието на търговията и на други форми на икономическо и научно-техническо сътрудничество;
б) предлага на правителствените органи и институции на двете страни решения на проблеми от икономически характер, представени от отделни членове или група членове на двете страни;
в) търси бизнес партньори в Република България и Руската Федерация;
г) организира провеждането на делови срещи на представители на български и руски организации по основни въпроси на бизнес-сътрудничеството;
д) разпространява сред своите членове и други заинтересовани организации
икономическа, правна и научно-техническа информация;
е)   извършва   собствена   маркетингова   и   рекламна   дейност   и   подпомага
маркетинговата и рекламната дейности на своите членове;
ж) популяризира в чужбина възможностите на българските и руски фирми за
участие в международното разделение на труда;
з)   организира   изложбена   и   рекламна   дейност,    включително    изложби-
презентации на фирмите и организациите на своите членове;
и)    съдейства    за    осъществяването    на    туристическото     и    културното
сътрудничество между двете страни;
к) разпространява печатни издания и информации;
л) организира конференции, симпозиуми, срещи на специалисти и кръгли маси
в страната и чужбина;
м)   издава   и   заверява   свидетелства,   удостоверения,   сертификати   и   други
документи за състоянието на членовете си;
н) консултира създаването на фирми в България и Русия, включително и такива
със смесено участие;
о) консултира осъществяването на външнотърговски сделки за своите членове -
подготовка на оферти, договори, преговори и др.;                                     
п) предприема други  подходящи  и  законосъобразни  действия,  които  биха
спомогнали за постигането на поставената цел в чл.З ал.1.
(2) БРТПП осъществява своята дейност в пълна независимост от държавните органи, но в тясно сътрудничество с тях, както и в сътрудничество със съществуващите търговски палати и камари, организации и институции в двете страни, преследващи същите цели.
(3) (нова - ОС/31.05.2001 г.) БРТПП извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейност, за който е регистрирана, приходите от която се използуват за постигане на определените в устава цели. БРТПП не разпределя печалба.
(4) (нова - ОС/31.05.2001 г.) Предметът на допълнителната стопанска дейност на БРТПП включва:
"Издателска и преводаческа дейност; Информационно - консултантска дейност; Рекламна дейност; Организация на вътрешен и международен туризъм; Посредническа и комисионерска дейност; Организация на арбитражен съд."

РАЗДЕЛ III - ЧЛЕНСТВО

Чл.5.(1) Членовете на БРТПП могат да бъдат български и руски юридически и физически лица (търговци или нерегистрирани като такива), организации с идеална цел.
(2) Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Руската Федерация се явяват основни учредители на БРТПП.
(3) (Нова - ОС/27.01.2006 г.) Почетни членове па Палатата могат да бъдат физически лица от България и Русия.- изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на целите и задачите на БРТПП.
Чл.6.(1) Приемане на членове на БРТПП се осъществява при условията на подаване на писмена молба от заинтересовано лице в Управителния съвет и заплащане на членски внос.
(2) (изм. - ОС/31.05.2001 г.) Членовете на БРТПП заплащат годишен членски внос, включително за годината на приемането си, не по-малко от: за физически лица - 100 лева; еднолични търговци - 200 лева; еднолични дружества с ограничена отговорност - 300 лева; дружества с ограничена отговорност - 400 лева и акционерни дружества - 600 лева; други (медии, научни институти, фондации и пр.) - 50 лева.
(3) (Нова - ОС/27.01.2006 г.) Почетните членове на Палатата могат да не заплащат членски внос.