• РАЗДЕЛ II - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  УСТАВ

  Извлечение от устава на БРТТП

  Член 3
  (1) (Изм. с решение на Общо събрание от 27.01.2006 г.) БРТПП има за цел да оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество между стопанските организации на Република България и Руската Федерация.
  (2) Сътрудничеството на БРТПП с организации от трети лица се реализира въз основа на двустранни споразумения.
  Член 4
  (1) (Изм. и допълнен с решение на Общо събрание от 27.01.2006 г., изм. с решение на Общо събрание от 27.04.2017 г.) За осъществяване на своята цел БРТПП:
  a) Участва по покана на компетентните органи в разработването на национални програми за развитие на стопанската дейност или дава мнение по тях.
  b) Сътрудничи с държавни органи в Република България и Руската Федерация за създаване на нормативна база, стимулираща развитието на търговията и на други форми на икономическо и научно-техническо сътрудничество, както и представя на компетентните държавни органи съгласувано мнение на членовете си по проекти за нормативни актове и решения за стопанската дейност, насочени към повишаване на ефективността на външнотърговския обмен.
  c) Популяризира дейността на членовете си, организира провеждането на делови срещи на представители на български и руски организации по основни въпроси на бизнес-сътрудничеството, както и търси бизнес партньори в Република България и Руската Федерация.
  d) Привлича специалисти и експерти от страната и Руската Федерация за решаване на правни, данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси, както и разпространява сред своите членове и други заинтересовани организации икономическа, правна и научно-техническа информация. БРТПП също така набира, обработва и информира членовете си за установяването на валутно-финансови режими, тарифни и нетарифни ограничения, организация и управление на фирмите, изисквания за стандартизация на документите за облекчаване на международния стокообмен и др.
  e) Защитава интересите на членовете си пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.
  f) Проучва условията за конкуренция на чуждите пазари, както и информира своите членове за пазарните възможности в страната и чужбина, за тенденциите в развитието на пазарите, на технологичния и техническия прогрес, за обявяването на международни търгове, аукциони и др.
  g) Съдейства за разширяване на чуждестранните и български инвестиции в страната и чужбина.
  h) Подпомага българските фирми за участието им в международни панаири, изложби, световни изложения на територията на Република България и Руската Федерация.
  i) Съдейства за осъществяване на туристическото и културното сътрудничество между Република България и Руската Федерация.
  j) Разпространява печатни издания и информация.
  k) Организира конференции, симпозиуми, презентации, обучения, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и Руската Федерация.
  l) консултира създаване на търговски дружества в Република България и Руската Федерация, включително и такива със смесено участие.
  m) БРТПП извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основаната дейност, за която е регистрирана и използва прихода за постигане на определените в Устава цели. Предметът на тази дейност включва или може да включва:
  • издателска и преводаческа дейност, включително съвместни публикации със специализирани информационни институти, издателства, международни центрове, чуждестранни търговски камари и др., периодични издания с фирмена, търговска и рекламна насоченост на български и/или руски език, ръководства, бюлетини, наръчници и други издания с практическа насоченост по актуални въпроси на външноикономическото сътрудничество.
  • информационно-консултантска дейност;
  • рекламна дейност, включително маркетингови проучвания;
  • организация на вътрешен и международен туризъм;
  • посредническа и комисионерска дейност;
  • консултира осъществяване на външнотърговски сделки за своите членове – подготовка на оферти, договори, преговори и други, както и подпомага установяването на договорни връзки между членовете си и чуждестранните партньори, като изготвя общи условия за договори, разпространява утвърдената договорна практика и анализира договорните отношения.
  n) БРТПП организира:
  a. Арбитражен съд по международни и вътрешни частноправни имуществени спорове, въз основа на арбитражни споразумения или при задължителна компетентност, установена със закон или международен договор;
  b. инцидентен арбитраж (ad hoc), подпомаган от Арбитражния съд;
  c. помирителни производства за доброволно уреждане на частноправни спорове, подпомагани от Арбитражния съд.
  o) БРТПП не разпределя печалба.
  p) Палатата може да открива клонове, както и да се сдружава с чуждестранни и местни лица във връзка с целите и задачите си.
  q) Палатата подпомага образуването на териториални и браншови палати и други съюзи.

 • РАЗДЕЛ III - ЧЛЕНСТВО

  Член 5
  (изм. и допълнен с Решение на Общо събрание от 27.04.2017 г.)
  (1) Членовете на БРТПП са основни и почетни.
  (2) Основни членове на БРТПП могат да бъдат:
  a) физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани съгласно приложимото законодателство;
  b) регионалните търговско-промишлени палати (камари);
  c) български и руски фондации и сдружения с нестопанска цел, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност.
  (3) Почетни членове на БРТПП могат да бъдат български или руски физически лица - изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на целите и задачите на БРТПП или такива лица, които имат изключителни заслуги за насърчаването и подпомагането на българо-руските търговски и икономически отношения.
  (4) Не могат да бъдат членове на БРТПП държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

  Член 6
  Приемане на нови членове
  (изм. и допълнен с Решение на Общо събрание от 27.04.2017 г.)
  (1) Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет след подаване на писмена молба от заинтересованото лице до Управителния съвет, с което кандидатът за член заявява че приема Устава и ще спазва етичните правила на БРТПП.
  (2) За да бъдат приети в БРТПП основните и почетните членове следва:
  • ако е юридическото лице - да няма едноличен собственик, съдружник или акционер, което е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален режим на данъчно облагане;
  • да участва активно в икономическия живот между България и Русия;
  • да имат добро име в обществото.
  (3) Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет и заплащането на членския внос.
  (4) Отказът на Управителния съвет да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Управителния съвет.
  (5) Членовете на палатата заплащат годишен членски внос, който се определя от Управителния съвет.
  (6) По решение на Управителния съвет, почетните членове могат да не заплащат членски вноски.
  (7) Документите за приемане на нови членове се приемат и утвърждават от Управителния съвет и се публикуват на интернет страницата на БРТПП.

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group