Членство в БРТПП
Съгласно действащия Устав на БРТПП, членове на Сдружението могат да бъдат:

  • физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани съгласно приложимото законодателство;
  • регионални търговско-промишлени палати (камари);
  • български и руски фондации и сдружения с нестопанска цел.

За да бъдат приет  в БРТПП, кандидат - членът   следва:

  • ако е юридическо лице - да няма едноличен собственик, съдружник или акционер, което е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален режим на данъчно облагане;
  • да участва активно в икономическия живот между България и Русия;
  • да има добро име в обществото.

Приемането на нов член се инициира чрез подаване на  писмено заявление от заинтересованото лице до Управителния съвет, с което кандидатът за член заявява, че приема Устава и ще спазва етичните правила на БРТПП.

Към заявлението  се прилагат:

  • за юридически лица:  удостоверение за актуално състояние и актуална презентация;
  • за физически лица : професионална биография.  

Управителният съвет на БРТПП разглежда документите и приема решение относно членството, което се съобщава на кандидат – члена в писмена форма. Членственото правоотношение възниква след заплащане на членски внос за календарната година.

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group