Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

ИНВЕСТИЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКА СЕ УВЕЛИЧАВАТ ВЪПРЕКИ АНТИРУСКИТЕ САНКЦИИ

 

Алексей Вялкин,  директор на Департамента по съдействие и насърчаване на инвестициите и иновациите в Търговско-промишлената палата на РФ.

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в руската икономика нарастват въпреки антируските санкции. Това е оценката на Алексей Вялкин,  директор на Департамента по съдействие и насърчаване на инвестициите и иновациите в Търговско-промишлената палата на РФ.

В интервю за  списание "Регионите на Русия" Алексей Вялкин посочва, че нарастването на инвестиционната активност на чуждестранните инвеститори в Русия е започнало през 2015 г ., когато  чуждестранните неофшорни инвеститори са инвестирали в 201 проекта. През 2016 г. чуждестранните инвеститори вече са инвестирали в 205 проекта. Това позволява на Русия да заеме седмо място в списъка на 10-те най-големи европейски държави по отношение на броя проекти, включващи преки чуждестранни инвестиции.

Западна Европа остава основният инвеститор в руската икономика и през 2017 г. По-специално, Германия засилва водещата си позиция в броя на проектите с  ПЧИ, при нарастване на техния брой с близо 20%, от 36 до 43. Сред най-големите инвеститори в областта на проекти с ПЧИ в Русия е САЩ. Настоящата година е рекордна, като  броят на проектите с участие на американски компании се е увеличил с 31%, достигайки 38. Азиатските страни показват  различна динамика: броят на проектите с участие на японски компании се е увеличил от 10 на 12, китайските проекти са  намалели от 12 на 9 проекта през текущата година.

Както и преди, най-голям е броят на чуждестранните проекти с ПЧИ, свързани с производството. През изминалата година броят на новите проекти в тази област остава на същото равнище - 171. По-голямата част от създадените нови работни места също са в производството. Лидер е хранително - вкусовата  промишленост. В допълнение, чуждестранните инвеститори активно инвестират в проекти, свързани с производството на машини и оборудване, химически продукти (23 проекта) и електро оборудване. На практика отсъстват проекти в сферата на дървообработващата промишленост и текстилната промишленост тази година.

Алексей Вялкин посочва, че през февруари 2017 г. Източният комитет на Германската икономика и  Руско - Германската външнотърговска палата са провели сред германските компании, които правят бизнес в Русия, годишно проучване на оценката на бизнес климата в Русия. В проучването са взели  участие 190 фирми. Резултатите показват , че :

  • Условията за предприемаческа дейност в Русия на фона на оживлението на конюнктурата в страната са подобрени. Почти половината от анкетираните компании отбелязват положително или относително положително развитие на бизнес климата.
  • 68% от фирмите са оптимисти за перспективите за развитие на руската икономика през 2017 г. Положението на изследваните компании, в сравнение с предходната година, се е подобрило значително: една трета от тях оценяват ситуацията в собствения си бизнес като добра или много добра, 46% считат, че е удоволетворителна.
  • 63% очакват ръст на оборота в Русия през 2017 г. Като най-важни предимства на руския пазар компаниите отбелязват добрият пазарен потенциал, шансовете за ръст на оборота и печалбите, както и необходимостта от модернизация в страната.

Желанието на компаниите да инвестират в Русия също бележи известен растеж. Една трета от запитаните  компании възнамеряват да инвестират в бизнеса си в Русия.

Сред най-интензивно растящите сектори на руската икономика, чуждестранните инвеститори посочват селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Второто място е за машиностроенето, третата е добивната промишленост на енергоносители, която все още има силна позиция в руската икономика.

По-голямата част от анкетираните компании са против санкциите, но малцина очакват бързо отслабване. 91% искат анулиране на санкциите; 49% са за незабавното вдигане на икономическите санкции, 42% очакват тяхното постепенно премахване (през 2016 г. - 28%). Само 8% от анкетираните компании са  изразили подкрепа за запазването на санкциите. Повече от половината от фирмите очакват санкциите да бъдат отслабени през 2018 г. 1/5 част от компаниите смятат, че санкциите ще продължат и след 2018 г.

Като бариери пред реализацията на преките чуждестранни инвестиции, чуждестранните инвеститори посочват високия дял на кредитните задължения на предприятията по отношение на обема на произведените продукти ; ниското равнище на реалните доходи на населението и техните спестявания; несъвършенството на руското законодателство за регулиране на инвестиционната сфера.

Също така отрицателно въздействие върху бизнеса в Русия има все още слабата пазарна конюктура. В тази връзка се добавят протекционистки мерки, по-специално при провеждане на търгове за обществени поръчки, при сделки за внос и за издаване на разрешителни. В същото време защитните тарифи, специалните изисквания за сигурност, техническите бариери и (фито) санитарните правила играят по-малка роля.

«За да подобрим инвестиционния климат, ще се опитаме да определим мерки за стимулиране на чуждестранните инвеститори», споделя Алексей Вялкин, като сред основните приоритети посочва :

- въвеждане на "данъчни ваканции" за период до 5 години във отношение на  предприятията, прилагащи принципно нови технологии, машини и оборудване за тяхното техническо оборудване;

- освобождаване от ДДС и плащане на митнически такси на внесено неконкурентно с вътрешното производство технологично оборудване за въвеждане на нови технологии и производства

- въвеждане за предприятията, които извършват технологична модернизация на производството, повишен коефициент на ускорена амортизация на машини и технологично оборудване, въведени и използвани в рамките на новите технологии.

Подобряването на инвестиционния климат ще бъде улеснено и чрез осигуряване на достъп на чуждестранните инвеститори до информация за възможностите за инвестиции в руската икономика и икономиката на регионите. За целта е необходимо да се подобрят системите за информация и консултантска подкрепа, маркетинг на инвестиционните програми и проекти.

«В тази област ТПП РФ действа като интегратор на надеждна информация за клиенти и доставчици, както за руски, така и за чуждестранни. 181 териториални камари в руските региони, 74 двустранни бизнес съвета, представители на ТПП РФ в чужбина - това е ресурсът, който използваме в нашата работа за намиране на партньори и привличане на инвестиции», подчертава Алексей Вялкин.