Висока оценка на дейността на БРТПП

Активната дейност на Българо-Руската търговско - промишлена палата по  съдействие за разширяване на търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество между стопанските организации на Република България и Руската Федерация получи в края на м. юни 2018г.  висока оценка.

  

Търговският представител  на Руската Федерация  Игор Илингин връчи на  Председателя на Управителния съвет на Палатата  Георги Минчев  благодарност "за голям принос към развитието и укрепването на руско-българските търговско - икономически отношения". 

БРТПП е създадена преди 30 години – през  м. септември 1988г., с основни учредители   Българската ТПП и Руската ТПП, в специфичната форма на смесена търговска камара -  първата в България. На 4 февруари  1993г. Сдружение „Българо-Руска търговско-промишлена палата“ е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като неправителствена организация, работеща в полза на своите членове. Към момента БРТПП има близо 170 члена, представляващи  широк  спектър от  икономически дейности и поддържащи научни изследвания в областите машиностроене, електронна техника,  туризъм и недвижимост, транспорт и спедиция,  архитектура и строителство, лека промишленост – мебел , текстил и козметика, винопроизводство и селскостопанска продукция, инвестиционна и търговска дейност, банково и застрахователно дело, юридически и счетоводни услуги. 

БРТПП следи и подкрепя всички действия  на българските предприемачи, насочени към  увеличаване на стокообмена между двете държави.

Актуализираният Устав на Сдружението,  в сила от 27 юли 2017г.,  предвижда значително разширяване на обхвата на дейностите, осъществявани от БРТПП в полза на членовете на Палатата, такива като

  • популяризиране на дейността на членовете;
  • защита на интересите на членовете пред институции в страната и чужбина;
  • подпомагане търсенето на бизнес-партньорства в Руската Федерация и останалите страни от Евразийския икономически съюз;
  • привличане на експерти от страната и Русия за решаване на правни, данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси;
  • проучване и консултиране относно състоянието и насоките за развитие на конкурентните пазарни условия в страната и чужбина;
  • стопански дейности, способстващи за постигане целите на Сдружението.

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group