Изменения във Федералния закон “За правния статут на чуждестранните граждани в РФ”.

От  16 януари 2019 г. е в сила Федерален закон № 216-ФЗ от 19 юли 2018 г. “За внасяне на изменения в член 16 от Федералния закон “За правния статут на чуждестранните граждани в Руската федерация ”.

Измененията, които влизат в сила, пряко касаят държавните органи, юридическите лица, гражданите на Руската федерация, чуждестранните граждани и лицата без гражданство, постоянно пребиваващи в Руската федерация, както и всички други лица, които са поканили и са оформили от свое име покани за влизане в Руската федерация на чужди граждани.

Според промените, освен медицинското, жилищното, материалното осигуряване  на чуждестранните граждани, поканени в Руската федерация, на канещата страна се възлагат допълнителни отговорности.

Канещата страна (като правило името на канещата страна е посочено във визата на чуждестранния гражданин) ще бъде задължена да предприеме мерки за осигуряване спазването на режима за пребиваване на чужди граждани на територията на Руската федерация, а именно:

1) Предприемане на мерки за осигуряване на съответствие между заявената цел за влизане на чуждестранен гражданин в Руската федерация и действително осъществяваната дейност или род занятие по време на престоя в Руската федерация;

2) Предприемане на мерки за осигуряване на своевременно напускане на поканения чуждестранен гражданин на пределите на Руската федерация, след изтичане на определения период на неговото пребиваване на територията на страната или преди изтичането на срока на действие на визата.

ВАЖНО !!!

Съгласно Федерален закон № 215-ФЗ от 19 юли 2018г. „За внасяне на изменения в член 18.9 от Кодекса на Руската федерация за административните правонарушения ”, от 16 януари 2019 г. се установява административна отговорност за непредприемане от канещата страна на мерки за осигуряване спазването от страна на поканен чуждестранен гражданин или лице без гражданство на режима за престой (пребиваване) в Руската федерация по отношение на спазването на целта за влизане и по отношение на своевременното напускане на Руската федерация:

  • за граждани - в размер от 2 000 до 4 000 рубли;
  • за служители - от 45 000 до 50 000 рубли;
  • за юридически лица - от 400 000 до 500 000 рубли.

Списъкът и редът за прилагане на тези мерки следва да бъдат установени от Правителството на Руската федерация, но до момента съответен Правителствен указ не е официално публикуван. Също така Министерството на вътрешните работи на Руската федерация не е представило формуляри за уведомяване за изпълнението на мерки за осигуряване спазването на режима на пребиваване на чужди граждани на територията на Руската федерация.

БРТПП следи внимателно ситуацията и ще продължи да информира за новостите в миграционното законодателство на Русия

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group