На 06.06.2019г. БРТПП взе участие в конференция „Индустрия, енергетика, климат 2019“

На 06.06.2019г. БРТПП взе участие в конференция „Индустрия, енергетика, климат 2019“ с основен организатор  Индустриален клъстер Средногорие.

Форумът беше официално открит от заместник- министъра на икономиката Лъчезар Борисов, който подчерта, че сигурността на  енергоснабдяването, адресирането на  климатичните изменения  и създаването на конкурентоспособна индустрия са трите компонента на  успешната формула на българската икономика.

Г-н Борисов напомни дългосрочната стратегическа визия до 2050г. "Чиста планета за всички", приета през ноември 2018г. от Европейската комисия и изразяваща стремежа на Европа да има водеща роля в постигане на неутралност по отношение на климата с обединяване на усилията в индустриалната политика, научните изследвания и финансовата стабилност. Министерството на икономиката разработва различни механизми в подкрепа на индустрията за постигане на енергийна ефективност и конкурентоспособност. Пример за това е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Г-н Борисов подчерта, че в работата на министерството са важни и процесите за подобряване на производствения капацитет, за внедряване на иновации, водещи до понижаване на енергоемкостта, а оттам до по-висока конкурентоспособност. В заключение, икономическият зам.-министър изтъкна, че екипът на икономическото ведомство работи съвместно с представителите на бизнеса по транспониране на Директива (ЕС) 2018/410 от 14 март 2018 г, с цел въвеждането на финансов механизъм за компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове в цената на електроенергията за индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод”. „Предприятията, които полагат усилия за постигане на енергийна ефективност и пестене на емисии на въглероден диоксид, трябва в пълна степен да са защитени от изтичане на въглерод, да запазят конкурентост и работните си места“, подчерта г-н Борисов.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов също подчерта, че енергетиката и индустрията имат ключова роля за решаване на проблемите, свързани с климатичните промени и за постигане целите за нисковъглеродна енергетика.   На дневен ред са структурни и технологични промени и нововъведения в енергийния сектор, което издига ролята на регулаторната дейност за стимулиране на процеса на пълна либерализация на пазара на електроенергия и ускорено изграждане на регионален електроенергиен пазар.

В трите последвали тематични сесии - „Политики, стратегии и регулации“, „Инфраструктура, климат и инвестиции“ и „Пазари, услуги и решения“ участваха представители на институции, енергийни компании, АУЕР, БФИЕК,  индустриални предприятия, висши училища , секторни асоциации и др.

Особен интерес предизвика  презентацията относно регулаторните решения на КЕВР в контекста на промените в Закона за енергетиката.  Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов посочи, че ликвидността и прозрачността са основни характеристики на свободния енергиен пазар и без тях е невъзможна интеграцията ни в регионалните енергийни пазари. Според него пътят към либерализация на електроенергия пазар няма алтернатива и този процес ще завърши до няколко години. Спирайки се на акцентите в проекта за ценово решение на КЕВР за периода 1.07.2019 - 30.06.2020 г. той изтъкна, че регулаторът изпълнява стриктно изискванията, залегнали в последните промени в Закона за енергетиката от 8.05. т.г. Те са свързани с излизането на енергийната борса на всички производители на електрическа енергия с инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW, за които се въвежда прогнозна пазарна цена и договор за компенсиране с премия – за 12 дружества ВЕКП с обща инсталирана мощност 27,6 MW и за 360 ВЕИ производители с мощност 723 MW. В резултат на това ликвидността на енергийната  борса ще се увеличи на годишна база с допълнителни 1,5 ТWh, което е фактор за недопускане на резки отклонения в борсовите цени на електроенергията, заяви председателят на КЕВР.  Посочено беше, че в проекта за ценово решение е приложено и другото законово изискване  -  въвеждане от регулатора на прогнозна месечна разполагаемост, позволяваща планиране на количеството електроенергия за регулирания пазар и по-голяма яснота за свободните количества на производителите за борсовия пазар.

В проекта за цени на енергийната услуга през следващия регулаторен период като цена на енергийната компонента е заложена прогнозна цена на базов товар в размер на 89 лв./ MWh. В сравнение с досегашната цена ръстът е с 27%, което е резултат от нарастването на цената на въглеродните емисии. Незначителни са промените в цените на мрежовите услуги за крайните клиенти, докато същевременно рязко спада цената на такса „Задължение към обществото“ – от 36,75 лв./ MWh на 20,49 лв./MWh. За потребителите на регулирания пазар регулаторът предвижда увеличението на крайните цени да бъде в рамките на годишната инфлация – около 3,5 %.

Сред другите важни законови промени, насочени към завършване на процеса на пълна либерализация на електроенергийния сектор, председателят на КЕВР очерта  въвеждането на конкурсното начало при включване на нови производители с ВЕКП с преференциални цени, поставянето на интелигентни измервателни системи и освобождаване от такса „задължение към обществото“ за енергия от ВЕИ централи, доставена чрез директен електропровод. Подчертано беше, че  преференциалните цени са пречка за либерализацията на пазара и по тази причина в европейското законодателство от 1.01.2017 г. е залегнало ограничението дружествата да могат да кандидатстват за преференциални цени единствено след тръжни процедури. Целта на това изискване е да не се допусне надхвърляне на общия размер на преференциалното ценово подпомагане. Законовите промени предвиждат и премахване на заплащането за достъп и пренос до/през националната електропреносна мрежа при износ на електроенергия и отпадане на входната такса от 5% при внос на електроенергия. По този начин отпадат редица пречки, които досега възпрепятстват ускореното изграждане на регионален електроенергиен пазар, заяви доц. Иванов.

Представена беше и  Пътна карта за либерализацията на пазара, в която основен акцент е приемането на нова енергийна стратегия, очертаваща  фундаменталната визия за развитието на българската енергетика през следващите десетилетия. Като задължителни елементи в нея бяха посочени също предоговарянето на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, както и приемането на мерки за защита на енергийно уязвимите потребители. „Успехът на либерализацията на пазара е невъзможен без практическо прилагане на пакет от мерки на държавата за защита на тези групи потребители, каквато е практиката в страните от ЕС. По този начин ще бъде гарантирано, че трансформацията на пазара ще премине без социални сътресения“, каза доц. Иван Иванов. Според него е необходимо законодателят да предвиди срок за излизането на всички небитови клиенти на свободния пазар и за отпадането на регулираните цени за битовите потребители.

Конференция „Индустрия, енергетика, климат 2019“ представи решения за успешно взаимодействие между отговорните в сектора институции и бизнеса, с цел стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни технологии и възможностите за съвместни действия за успешно посрещане на климатичните предизвикателства в прехода към нисковъглеродна икономика. Всички дискутирани  презентации могат да бъдат видяни  тук: https://dox.abv.bg/download?id=f36ee2dc16 .  Връзката ще бъде активна до петък,  21 юни 2019г.

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group