Русия е сред основните външнотърговски партньори на България

Русия е един от основните външнотърговски партньори на България. През 2018 г. на Руската федерация се падат 5,8% от външнотърговския стокообмен на България, в т.ч. 1,4 % от износа и 9,7 % от вноса, съгласно предоставена от Министерството на икономиката 

 

СПРАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Външнотърговската дейност между Република България и Руската федерация се регулира от договореностите между Руската федерация и Европейския съюз. На 29.05.2014 г. в гр. Астана между Руската федерация, Република Беларус и Казахстан е подписан Договор за създаване на Евразийски икономически съюз, в сила от 2015 г., което оказва влияние и на двустранната ни търговия с тези държави.

 

Стокообмен на Република България с Руската федерация (в млн. щ.д.)

 

Статистическите данни за 2018 г., сравнени с тези от 2017 г. показват:

  • През 2018 г. стокообменът е намалял с 4,1% и на Руската федерация се падат 5,8% от общия външнотърговски стокообмен на България.
  • Износът от България е намалял с 46,0% и е 1,4% от целия износ на страната ни.
  • Вносът от Русия се е увеличил с 6,0% и е 9,7% от целия внос в България.
  • Отрицателното търговско салдо за България се е увеличило с 22,4%.

 

За сведение: Значителният ръст на износа за Русия през 2017 г. се дължи на износа на тръби с кръгло сечение и диаметър превишаващ 406,4 мм, които по стойност имат 45,3% дял от българския износ за Русия и през предишната 2016 г. са изнесени същите на стойност 7,2 млн. щ. дол. с 1,7% дял. Тръбите са предназначени за газопроводи и по всяка вероятност са внесени от други държави, включително от Русия. Износът е реализиран поради намалялата потребност от такива стоки в страната и възможността за оптимизиране на наличните количествата чрез реализиране на износ. Не се очаква трайна тенденция на износ на такива тръби за Русия. Няма информация, че в Република България се произвеждат такива изделия.

При структурен анализ се наблюдава, че най-голям е износът при група стоки: медикаменти, табла, панели, конзоли, полиспасти, хладилници и др. Около 85 % от вноса се формира от минерални продукти и горива, а останалата част се състои от суровини, материали и изделия на машиностроенето.

 

Водещи стоки в българския износ за /внос от Русия за 2018 г.


През 2018 г. двустранният стокообмен е намалял с 4,1%, при увеличение на общия стокообмен с 9,5%, като износът е намалял с 46,0% при увеличение на общия износ с 6,7%, а вносът се е увеличил с 6,1% при увеличение на общия внос с 12,0%. 

Водещата група стоки в износа за 2018 г. с дял от 29,6% са медикаменти, като се наблюдава спад от 3,6% с сравнение с 2017 г. Останалите групи стоки имат дял под 4,0%.

 

За сведение: В резултат на новата руска политика, обемът на водещата група стоки в износа ни за Русия – „медикаменти“ (с относителен дял около 30%), започна да намалява, но същевременно запази първото си място в износа през последните пет години. През 2016 г. спадът е с 18,4%, стойността им е 105,4 млн. щ. дол., а относителният дял – 24,3%. През 2017 г. се наблюдава ръст в износа с 31,4%, възлизащ на стойност от 138,5 млн. щ. дол., а относителният дял е 16,6%. По данни за 2018 г., спрямо предходната година, се наблюдава спад с 3,6%, стойността е 133,5 млн. щ. д., а относителния дял – 29,6%. Стойностите в износа на медикаменти за Русия са почти наполовина под нивата от 2014 г.

 

 Източник: Министерство на икономиката 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group