БРТПП ще проведе годишно заседание на Общото събрание на своите членове на 27 ноември 2019

На основание чл. 13, ал. 2 от Устава и с решение на Управителния съвет от 25.09.2019 г.,  Сдружение "Българо – Руска Търговско-промишлена палата“ свиква  редовно годишно заседание на Общото събрание на членовете (БРТПП), което ще се проведе на 27.11.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала, находяща се в гр. София, кв. "Изгрев",  ул. ”Никола Мирчев” № 35. 

Дневният ред на заседанието ввключва :

  1. Отчет на Управителния съвет на БРТПП за периода от последното предходно заседание на общото събрание до 27.11.2019 г.;
  2. Отчет на Контролния съвет на БРТПП за периода от последното предходно заседание на общото събрание до 27.11.2019 г.;
  3. Приемане на годишния финансов отчет на БРТПП за 2018 г.;
  4. Приемане на нов Устав на БРТПП;
  5. Приемане на нов Етичен кодекс на БРТПП;
  6. Приемане на нов числен състав и избор на нов персонален състав на Управителния съвет на БРТПП;
  7. Избор на нов персонален състав на Контролния съвет на БРТПП;
  8. Приемане на основни насоки и програма за дейността на БРТПП за периода от 2019 г. до 2020 г.;
  9. Приемане бюджет на БРТПП за 2020 г.;
  10. Разни.

Покана за годишното заседание на Общото събрание на членовете на БРТПП може да бъде изтеглена от тук.

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group