Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Декларация на БРТПП във връзка с Доклада за състоянието на националната сигурност

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016г.

Сдружение „Българо – Руска търговско-промишлена палата“ изразява сериозното безпокойство на своите членове във връзка с негативната правителствена позиция по отношение на Русия, изразена в  Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016г.  и непремерено дискутирана в общественото пространство. 

Напомняме, че българо-руските търговско-икономически отношения заемат традиционно важно място във  външноикономическите отношения на България със света, независимо от различните конюнктурни промени и тенденции, преобладавали през последните 25 години. При  водещата стокова група – енергийните ресурси, наблюдаваното намаление на вноса от Русия е свързано единствено с ясната тенденция за намаляване на потреблението на енергия в България. Независимо от нееднократно декларираните стремежи на България за намаляване на зависимостта от вноса на енергийни ресурси от Русия,  относителният дял на последните остава практически непроменен и запазва ключовата роля на руските доставки за енергийния баланс на страната.

За голямо съжаление, по-уязвим за промените в политическата конюнктура на двустранните отношения и геополитическата обстановка традиционно е българският износ, характерен със силна неустойчивост, както като номенклатура  на изнасяните стоки и услуги, така и като динамика на отделните стокови групи. Това се вижда ясно от развитието на двустранния стокообмен в периода след обявяване на санкции от страна на САЩ и ЕС във връзка с кризата в Украйна, в резултат на които  България понесе непропорционално тежко икономическо бреме, като косвените загуби значително надвишаваха преките. Делът на  стокообмена с Русия в  общия външнотърговски стокообмен на Република България отбеляза над  двоен спад – от  11,1% през 2013 до 5,4% през 2016г. , а обемите на стокообмена намаляха както следва:

  • 2014г. - 15.21 %    намаление на стокообмена спрямо 2013г., или с 1 084.022 млн. USD;
  • 2015г. – 34.74%  намаление на стокообмена спрямо 2014г.,   или с 2 098.636 млн. USD;
  • 2016г. – 24.73 % намаление на стокообмена спрямо 2015г.,   или с    974.997 млн. USD[1].

Българският бизнес претърпя  големи загуби и от влиянието на санкциите върху туристическия поток от Русия, намалял с 25.72 % , или с 144 697 души през 2015г. в сравнение с 2014г.[2], като в момента България като туристическа дестинация за руски граждани  заема едва  17-то място в класацията на  Федералната агенция по туризъм към  Министерството на културата на Руската Федерация.  

Държавите-членки на  ЕС неизменно следваха своите бизнес интереси, като  активно се противопоставяха на опитите за произволно разширяване на обхвата на санкциите и търсеха инструменти за преодоляване на негативните последици. В  България обаче картината беше различна - организациите на българския  бизнес не можаха да формират единна аргументирана и ясна позиция и оценка на последствията от въвеждането на санкциите, а самият български бизнес трудно и с голямо закъснение разработи компенсиращи механизми.

Положителни тенденции се забелязаха едва през последното тримесечие на миналата и първите две  тримесечия на настоящата година - данните на националната статистика еднозначно сочат, че българският износ расте с изпреварващи темпове , като стокообменът между България и Русия  за периода януари – май 2017г. отбеляза увеличение с 33.5% спрямо същия период на 2016г.  Нарастваща тенденция се наблюдаваше и при туристическия поток от Русия.

Тази тенденция обаче, толкова благоприятна за българския бизнес,  е на път да бъде пречупена  от  непремислените  дефиниции за   Русия в контекста на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2016г., както и от  неадекватното  обсъждане  на темата в публичното пространство.

Фактът, че се допуска подобна кампания да се  разгори  в навечерието на 140-та годишнина от възстановяването на българската държавност, още повече изостря  потенциалните рискове от неблагоприятни икономически последствия за нашите интереси, поради хиперболизирането на емоционалните оценки, които подобна линия на поведение задължително получава.

Призоваваме Правителството да формира и поддържа автентична позиция, отразяваща националните интереси на България и българския бизнес.  Това изисква предприемането на ясни действия по  туширане на немотивираната вълна на антируска истерия, която има потенциала  да  нанесе сериозни щети на стотици български фирми с хиляди работници, за които руският пазар е една привлекателна, печеливша възможност за реализация на произвежданите стоки и услуги.

Настоящата Декларация е приета на заседание на Управителния съвет на Българо- Руската търговско – промишлена палата на 20 септември 2017г.  

 

 

 

ГЕОРГИ МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БРТПП

 

 

[1] По данни на Министерството на икономиката

[2] По данни на Националния статистически институт