МИСИЯ 

БРТПП вижда своята мисия във всестранното съдействие за разширяване на търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество между стопанските организации на Република България и Руската Федерация. 

УЧРЕДЯВАНЕ

БРТПП е създадена преди 30 години – през  м. септември 1988г., с основни учредители   Българската ТПП и Руската ТПП, в специфичната форма на смесена търговска камара -  първата в България. На 4 февруари  1993г. Сдружение „Българо-Руска търговско-промишлена палата“ е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като неправителствена организация, работеща в полза на своите членове.

РАЗВИТИЕ 

Прагматизъм и реализъм

 В интерес на разширяването на двустранните икономически отношения, през  2000 година,  по решение на УС на БРТПП  и със съдействието на ръководството на Руската ТПП, е създадено представителство на палатата в Руската Федерация, със седалище в Москва. С това БРТПП става  единствената българска неправителствена организация с представителство в Русия. Постоянно функциониращото представителство активно съдейства за улесняване на работата на българските фирми в Русия. БРТПП поддържа тясно сътрудничество със Службата по търговско-икономическите въпроси на Българското посолство в Руската Федерация и  развива отношения с търговските структури на Руското посолство в България.

 В периода 2002 – 2009 година между БРТПП и Руската ТПП са подписани стратегически документи, маркиращи подход  на  прагматизъм и реализъм  в действията за решаване на проблемните въпроси на предприемачеството между двете държави:

  • Споразумение „За по-нататъшната съвместна работа на БРТПП и ТПП на РФ, за нов подход по възстановяване и разширяване на деловите и икономическите отношения между предприемачите на двете страни”, 23.02. 2002;
  • Меморандум „За по-нататъшно развитие и задълбочаване на сътрудничеството между БРТПП и ТПП на РФ”, 17.07.2007 ;
  • Меморандум „За сътрудничество в областта на икономическата безопасност и предприемаческата дейност”, 30.10.2009.

Регионално сътрудничество

Освен че  способства за решаването и облекчаването на редица въпроси в транспортното, митническото и визовото обслужване, новият подход  акцентира върху развитието на регионалното сътрудничество. БРТПП активно развива двустранните отношения с регионалните палати на територията на Русия, отнасящи се до малкия и средния бизнес, като  през периода 2002 -2017 е подписала споразумения за сътрудничество с 30 регионални ТПП. На практика, благодарение на  БРТПП и съдействието на ТПП РФ,  българските предприемачи имат възможност да представят своята дейност във всичките  181 териториални палати на огромната територия на Русия.

Фокус върху малкия и средния бизнес

Сътрудничеството в областта на малкия и среден бизнес е във фокуса на вниманието както на БРТПП, така и на Руската ТПП, подкрепяща развитието на съвместни българо-руски бизнес проекти. От  2016г.  БРТПП взаимодейства с Московската банка за икономическо сътрудничество, реализираща програма за финансиране на съвместни предприятия и съвместни проекти, както и за подпомагане  на малкия и среден бизнес да намери нови пазари. Банката има възможност да подпомага и чисто български проекти.

 

АКТУАЛНИ НАСОКИ

Руската Федерация е сред най-големите външнотърговски партньори на България, като двустранният  стокооборот бележи висока позитивна динамика - към 1.01.2018г. Националният статистически институт отчита 93% -ен растеж на българския износ за Русия и 25% -но нарастване на вноса от Русия. Въпреки това, с 10% нараства и отрицателното търговско салдо с Русия и това запазва предизвикателствата, стоящи през последните години пред двустранните икономически отношения, в това число и в контекста на продължаващия санкционен режим.

Разширяване на обхвата дейността

БРТПП следи и подкрепя всички действия  на българските предприемачи, насочени към  увеличаване на стокообмена между двете държави.

Актуализираният Устав на Сдружението,  в сила от 27 юли 2017г.,  предвижда значително разширяване на обхвата на дейностите, осъществявани от БРТПП в полза на членовете на Палатата, такива като

  • популяризиране на дейността на членовете;
  • защита на интересите на членовете пред институции в страната и чужбина;
  • подпомагане търсенето на бизнес-партньорства в Руската Федерация и останалите страни от Евразийския икономически съюз;
  • привличане на експерти от страната и Русия за решаване на правни, данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси;
  • проучване и консултиране относно състоянието и насоките за развитие на конкурентните пазарни условия в страната и чужбина;
  • стопански дейности, способстващи за постигане целите на Сдружението.

Развитие на институционалните  отношения и сътрудничество с организации

БРТПП поддържа институционални отношения с Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлената палата на РФ и все по-широк кръг от регионални руски ТПП,   с Асоциацията на индустриалния капитал в България - организацията на работодателите в България с най-широка представителност, както и с национални сдружения на българското предприемачество като Централен кооперативен съюз, „Българска стопанска камара  - съюз на българския бизнес“,  „Произведено в България - съюз на малкия и средния бизнес“. 

БРТПП придава приоритетно значение на  взаимодействието с Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество и парламентарните Комисия по икономическа политика и туризъм и Група за приятелство България – Русия.

БРТПП сътрудничи с редица браншови и регионални организации на българския бизнес, такива като Национално сдружение на българските спедитори, Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване, Съюз на производителите на консерви в България,  Българска строителна камара, Булатом – Български атомен форум и други.

БРТПП извършва дейността си в сътрудничество с редица висши учебни заведения – СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Технически университет – София, ВТУ „Тодор Каблешков“ – София.

БРТПП взаимодейства и с редица обществени организации, фокусиращи дейността си върху  развитието на двустранните отношения  между България и Русия в културен, научен и икономически аспекти:  Форум „България – Русия“, Фондация „Устойчиво развитие за България“, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски“, Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД и други.

Членство в БРТПП  – принос, професионализъм, етичност

БРТПП придава висок приоритет  на  дейностите по привличане на нови членове на Сдружението – предприемачи, организации и физически лица, активно участващи в двустранния икономически живот и придържащи се към високи професионални и етични стандарти.

Към началото на 2018г. БРТПП има 155 члена, представляващи  широк  спектър от  икономически дейности и поддържащи научни изследвания в областите машиностроене, електронна техника,  туризъм и недвижимост, транспорт и спедиция,  архитектура и строителство, лека промишленост – мебел , текстил и козметика, винопроизводство и селскостопанска продукция, инвестиционна и търговска дейност, банково и застрахователно дело, юридически и счетоводни услуги. 

Приемането на нови членове се извършва от Управителния съвет след разглеждане на  препоръки и  писмена молба, с която кандидатът за член заявява че приема Устава и ще спазва етичните правила на БРТПП. Документите за членство сe публикуват на интернет страницата на БРТПП www.brcci.net.

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group