Институти и организации

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), учредена през 1996 г., е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. Днес тя е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 80 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната. В международен план Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).
Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК) е национално представителна организация на работодателите в България.
Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария.
Сдружение с нестопанска цел „СДРУЖЕНИЕ НА РУСОФИЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ” е с основна дейност развитие на двустранните отношения между Република България и Руската Федерация
ТПП на Руската федерация е неправителствена организация с нестопанска цел, основана по инициатива на търговските и индустриалните камари, руските търговски и нетърговски организации и индивидуалните предприемачи, която обединява членовете си, за да постигне целите и задачите, определени от Закона на Руската федерация "За търговско-промишлените палати в Руската федерация "и Устава на Търговско-промишлена палата на Руската федерация.
Фондация "Устойчиво развитие за България" е обществена организация с основни направления на дейност: разработване на програми за устойчиво развитие и българо - руско сътрудничество.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group