Институти и организации

АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ) е създаден през 2000 г. като правоприемник на Институтa по генетично инженерство. АБИ е водещ изследователски център в България в областта на растителните и агро-биотехнологии.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), учредена през 1996 г., е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. Днес тя е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 80 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната. В международен план Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).
Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК) е национално представителна организация на работодателите в България.
Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария.
Българският съюз на частните предприемачи “Възраждане” е национално, независимо и доброволно сдружение с нестопанска цел за представителство и защита на стопанските, работодателските и правните интереси на неговите членове.
Институтът по криобиология и хранителни технологии извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group