ЕКОБУЛПАК АД

Уебсайт: www.ecobulpack.com
ЕКОБУЛПАК e организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Създаването на Екобулпак е резултат от съвместни усилия на големи български предприятия и браншови организации. ЕКОБУЛПАК е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Производителите и вносителите на опаковани стоки намаляват разходите си за такса опаковка, чрез участие в системата на ЕКОБУЛПАК. Екипът ни създава и поддържа ефективни системи за оползотворяване на отпадъците от опаковки от промишлеността, търговските обекти и българските домакинства чрез събиране, сортиране и рециклиране. Това улеснява нашите бизнес партньори и осигурява опазване на околната среда. ЕКОБУЛПАК осигурява изпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки и намаляване на отпадъците, които се депонират. Нашата комуникационна стратегия е комплекс от информационни и образователни дейности, приобщаващи българските граждани към тематиката и проблемите на разделното събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Стратегията ни е с национален и регионален обхват. Тя прави съпричастни към нашата мисия централната и местната власт, както и неправителствените организации. Ние спомагаме учениците да опознават процеса на рециклиране и опазването на околната среда по увлекателен за тях начин.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group