ТРАНСГЕО ЕООД

Website: transgeo-bg
ТРАНСГЕО ЕООД е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са: проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради; кадастър и геодезия; консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор; специализиран софтуер: TGRAIL - Проектиране на железопътни линии TGCAD - Създаване на кадастрални и специализирани карти.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group