List of our members

Застрахователна и презастрахователна дейност
„АММС-счетоводен пазар - Мастър сервиз” ЕООД е компания за счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, независим финансов одит, данъчни консултации, правни и консултантски услуги.
ЕТ "Анастасия Спиридонова" в едноличен търговец, извършващ търговска дейност със земеделски продукти.
Застрахователна и презастрахователна дейност.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), учредена през 1996 г., е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. Днес тя е организацията на работодателите в България с най-широка представителност. В нея членуват над 80 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната, над 10 000 компании, осигуряващи работа на близо 500 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната. В международен план Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).
Българо - руският медицински център "Астери - Мед" ООД е лечебно заведение, в което се осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group