Энергетика

Рудодобив, производство на ел.енергия от ВЕИ, инфраструктурни проекти и хотелиерство.
Търговия с петрол, втечнен петролен газ и петролни продукти, износно-вносни операции.
Търговия с енергоносители и електрическа енергия.
Търговия и доставка на електротехническо и енергетично оборудване и резервни части; съоръжения и оборудване за ниско, средно и високо напрежение.
Доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на съоръженията, инсталирани в енергийните обекти на страната и чужбина .
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group